Admitere Masterat la FEAA Timișoara

Angajamentele noastre pentru viitor vizează creșterea calității proceselor de învățare și de cercetare, internaționalizarea activităților prin crearea de parteneriate cu principalii actori ai învățământului economic european și mondial.

Încurajarea cercetărilor colaborative ale căror rezultate să fie vizibile în cele mai prestigioase medii de cercetare și, nu în ultimul rând, o deschidere cât mai mare spre societate, spre mediul de afaceri, care să certifice calitatea proceselor academice și impactul cercetării științifice.

Documente de înscriere

1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de licență sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență;

  • Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2021, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
5. Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă parțială;
6. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
8. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs – dacă este cazul.

PLĂTEȘTE TAXA DE CONFIRMARE A LOCULUI ONLINE CU CARDUL

Informații importante


Cum se calculează media de admitere

(1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).

 (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

MA = 0,65 x ML + 0,35 x PS

unde:

MA = media generală de admitere;

ML = media de la examenul de licență;

PS = punctajul specializării absolvite, conform opțiunilor coordonatorilor de programe (Anexa 1).

(3) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

(4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentei metodologii.

(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu de studii universitare de masterat.

(6) În situația unor medii egale, departajarea se face după următoarele criterii, în ordine:

1 – media generală a anilor de studii universitare de licență;

2 – media de la Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență.

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Str. J.H.Pestalozzi nr. 16, 300115 Timișoara, România
Tel:+40 256 592 506
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Copyright © 2016- Start FEAA.
Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA
Webmaster: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.