Admitere Masterat la FEAA Timișoara

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2021-2022, admiterea în ciclul universitar de masterat în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor se va realiza fără susținerea interviului de admitere, doar pe baza concursului de dosare, pe domenii de studiu şi programe.

Depune aici dosarul de admitere

Calendar admitere Masterat 2021


 • până în 27 iulie
  6 - 15 septembrie, ora 12.00

  ÎNSCRIERE ONLINE pe platforma de admitere a UVT

 • 15 septembrie, orele 13.00 – 16.00

  Test online competențe lingvistice candidați programe master în limbi străine

  Deţinerea unor diplome/certificate recunoscute internaţional, precum:
  CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
  IELTS – International English Language Testing System,
  TOEFL– Test of English as a Foreign Language
  DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
  Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  Test DaF
  telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
  ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
  echivalează cu susţinerea şi promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidaţii înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt consideraţi promovaţi la admitere pentru specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.

 • 15 septembrie, ora 20.00

  Afișarea rezultatelor cu candidații admiși 

 • 15 septembrie, ora 20.00 - 16 septembrie ora 20.00

  DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII

  (online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 • 16 septembrie, ora 22.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși

 • 16 – 18 septembrie, ora 18.00

  Confirmare locuri

 • 19 septembrie ora 20.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați

Calendar admitere Masterat

Documente de înscriere

 1. Carte de identitate (buletin), în original sau copie legalizată;
 2. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original sau copie legalizată;
 3. Certificat de naştere, în original sau copie legalizată;
 4. Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată;
 5. Diploma de licență sau adeverinţă de absolvire a facultăţii (candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019/2020 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licenţă în anul 2020, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele obţinute la probele susţinute la examenul de licenţă, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma), în original sau copie legalizată;
 6. Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă parțială, în original sau copie legalizată;
 7. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psihopatologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 8. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
 9. Documente care să ateste lipsa veniturilor în familie, în original sau copie legalizată (doar dacă este cazul);
 10. Documentele necesare echivalării diplomei (în cazul candidaţilor proveniţi din Uniunea Europeană), în original sau copie legalizată;
 11. Diplome/certificate recunoscute internaţional (CAE – Cambridge Certificate in Advanced English, IELTS – International English Language Testing System, TOEFL – Test of English as a Foreign Language, DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française), pentru candidații la studiile universitare organizate într-o limbă străină, în original sau copie legalizată;

 

IMPORTANT

Documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de către aceștia pe platforma de admitere până la termenul limită pentru înscriere și vor fi prezentate în original la FEAA până la data începerii anului universitar.

În cazul în care documentele în original nu vor fi prezentate la birourile de resort ale FEAA în termenul prevăzut (data începerii anului universitar) sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere, candidații își vor pierde locul confirmat la FEAA.

Candidații admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat își vor pierde locul dacă nu vor depune la FEAA diploma/adeverința de licență în original până la data începerii anului universitar.

PLĂTEȘTE TAXA DE CONFIRMARE A LOCULUI ONLINE CU CARDUL

Informații importante


Cum se calculează media de admitere

(1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).

 (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

MA = 0,65 x ML + 0,35 x PS

unde:

MA = media generală de admitere;

ML = media de la examenul de licență;

PS = punctajul specializării absolvite, conform opțiunilor coordonatorilor de programe (Anexa 1).

(3) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

(4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentei metodologii.

(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu de studii universitare de masterat.

(6) În situația unor medii egale, departajarea se face după următoarele criterii, în ordine:

1 – media generală a anilor de studii universitare de licență;

2 – media de la Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență.

Copyright © 2016- Start FEAA. Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA | Webmaster: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.