Admitere la tine acasă

Calendar admitere în centrele teritoriale

Reșița | Deva | Drobeta-Turnu Severin | Râmnicu Vâlcea | Târgu Jiu

În baza strategiei Universității de Vest din Timișoara de sprijinire a mediului preuniversitar și a acordului încheiat cu Inspectoratele Școlare Județene, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara anunță organizarea admiterii în sesiunea iulie 2019 în centrele teritoriale din localitățile:

 • Deva: Colegiul Național ”Decebal”, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 22 (intrarea de pe strada Andrei Şaguna);
 • Reșița: Colegiul Național ”Traian Lalescu”, B-dul. A.I. Cuza, Nr. 7;
 • Drobeta-Turnu Severin: Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, Str. Crișan nr. 50;
 • Râmnicu-Vâlcea: Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”, Str. Carol I, nr. 41;
 • Tg.Jiu: Colegiul National "Ecaterina Teodoroiu", Str. 1 Decembrie 1918, nr 25 bis.

În centrele de înscriere din cele cinci reședințe de județ se vor deplasa Comisiile de Admitere FEAA, candidații nemaifiind astfel nevoiți să vină pentru înscriere la sediul facultății din Timișoara.

Comisiile de admitere FEAA vor prelua dosarele candidaților şi vor efectua interviul de admitere în aceleași condiții ca și la Timișoara.


 • 17- 18 iulie
  orele 9.00-14.00

  Înscriere în centrele teritoriale Râmnicu Vâlcea | Drobeta-Turnu Severin | Târgu Jiu
  Depunerea dosarului de înscriere
  Susținerea probei interviu motivațional
  Susținerea testului de competențe lingvistice (probă obligatorie doar pentru candidații la specializările în limbă străină)

 • 18 - 19 iulie
  orele 9.00-14.00

  Înscriere în centrele teritoriale Deva | Reșița
  Depunerea dosarului de înscriere
  Susținerea probei interviu motivațional
  Susținerea testului de competențe lingvistice (probă obligatorie doar pentru candidații la specializările în limbă străină)

 • 21 iulie
  ora 20.00

  Afişarea rezultatelor preliminare
  pe site-ul FEAA și la avizierul de la sediul FEAA

 • 22 iulie
  orele 9.00-14.00

  Depunerea eventualelor contestaţii
  la sediul FEAA, secretariat DECANAT

 • 22 iulie
  ora 18.00

  Anunţarea rezultatelor după contestații
  pe site-ul FEAA și la avizierul de la sediul FEAA

 • 22 - 27 iulie
  orele 9.00-14.00

  Înmatricularea candidaţilor
  (cu excepția zilei de duminică)
  plata taxei de înmatriculare la Casieria FEAA, Banca BCR sau Banca Transilvania

 • 28 iulie
  ora 20.00

  Afişarea clasamentului final, după înmatriculări
  pe site-ul FEAA și la avizierul de la sediul FEAA

Documente necesare pentru înscriere


Nu știi de unde să începi?
De aici poți descărca documentele tipizate specifice FEAA-UVT, de care ai nevoie la dosar.
Pentru a afla toate documentele necesare la dosar, mergi mai jos la Pasul 1.

INFORMAȚII CAZARE
Conform regulamentului de cazare în căminele UVT pentru anul universitar 2019/2020 depunerea cererii de cazare se realizează prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere, la admitere.
Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, deodată cu dosarul de admitere, documentele justificative (consultați lista aici).

Ai nevoie de ajutor?

Admiterepas cu pas încentrele teritorialeFEAA

Pasul 1 – ELABORAREA DOSARULUI DE CONCURS LA ADMITERE

Începe prin a completa cu majuscule fişa de înscriere, (formular tipizat 1) descărcat de mai sus sau pus la dispoziţie în format fizic de către facultate la sediu, în ziua când vii să depui dosarul. Pentru a minimiza perioada de așteptare la înscriere, îți recomandăm să vii de acasă cu fișa deja completată (ai un model completat aici).

În fișă se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate. Îți recomandăm să optezi, în ordinea dorită, pentru toate specializările FEAA, pentru a-ți spori şansele de reuşită la admitere.

Întrucât pentru fiecare program de studii la forma de învățământ ZI există opțiunile ”fără taxă” și ”cu taxă”, dacă dorești să urmezi în mod prioritar un anumit program de studii (indiferent de formă), îți recomandăm să indici în fișa de înscriere cel puțin ambele opțiuni în ordinea preferinței (”fără taxă” și ”cu taxă”).

După ce ai completat fișa de înscriere, completează cu majuscule anexa 1 (formular tipizat 2) descărcat de mai sus sau pus la dispoziţie în format fizic de către facultate la centrul teritorial, în ziua când vii să depui dosarul. Pentru a minimiza perioada de așteptare la înscriere, îți recomandăm să vii de acasă cu anexa deja completată (ai un model completat aici).

DOCUMENTE ÎNSCRIERE

Odată completată, la fișa de înscriere (formular tipizat 1) și anexă (formular tipizat 2) vei atașa toate celelalte documente solicitate pentru dosarul de admitere la FEAA, respectiv:
1. Scrisoarea de intenţie (formular tipizat 3 )olografă, formular tipizat descărcat de pe site-ul facultății (în secțiunea dedicată admiterii) (ai un model completat aici);
2. Diploma de bacalaureat sau alt act echivalent al acesteia, în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2019, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (pentru prima opţiune) / adeverinţa în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original (pentru celelalte opţiuni), în care se menţionează media generală, notele obţinute la probele susţinute la examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; pentru obţinerea unui loc de la bugetul de stat, copia simplă a diplomei de bacalaureat (certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original) sau adeverinţa vor trebui înlocuite cu diploma în original până la data de 1 octombrie 2019 
3. Foaia matricolă, în original sau în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original;
4. Certificatul de naştere, copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original;
5. Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care să stipuleze dacă ești apt de a urma studii universitare şi, dacă este cazul, afecţiunile de care suferi (neuropsihice, pulmonare şi dermato-venerice). Dacă ești printre candidaţii cu afecţiuni cronice, vei prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene şi de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. NOTĂ: Adeverinţele medicale nu se vizează de Policlinica Studenţească;
6. Două fotografii cu dimensiunile ¾ cm („tip buletin”);
7. Adeverinţă student din care să rezulte calitatea de student şi forma cu/fără taxă (dacă ești deja înmatriculat într-o altă facultate);
8. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii unei facultăţi, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare, în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original;
9. Documentele necesare echivalării diplomei (în cazul candidaţilor proveniţi din Uniunea Europeană);
10. Cartea de identitate sau paşaportul, copie nelegalizată;
11. Certificat de competenţă lingvistică obţinut la examenul de bacalaureat (valabil indiferent de anul în care l-ai obținut ca urmare a examenului de bacalaureat) - copie nelegalizată.

În conformitate cu prevederile articolului 2 alin.(3) din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.
Conform Deciziei Rectorului UVT nr. 435/CR/01.09.2016, certificarea conformității cu originalul se va realiza la nivelul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor de către persoana care ocupă poziția de Secretar Șef prin confruntarea copiilor simple cu documentele originale.
În vederea certificării conformităţii cu originalul a documentelor în copie simplă indicate, vei prezenta secretarului de înscriere documentele menționate în original.

Dacă te regăsești în una dintre categoriile de mai jos, adaugă la dosarul de admitere și o dovadă în acest sens (copie simplă a diplomei obținute) pentru a fi admis direct pe un loc bugetat:
1. Deținătorii premiilor 1-3 la olimpiadele naționale aferente disciplinelor incluse în calculul mediei de admitere (”Economie”; discipline cu profil economic altele decât disciplina ”Economie”; ”Matematică”; “Geografie”; “Informatică”; discipline socio – umaniste: Istorie, Logică, Filosofie, Sociologie, Psihologie), precum și la olimpiadele de limba română sau limba maternă;
2. Participanții la olimpiadele internaționale aferente disciplinelor incluse în calculul mediei de admitere (”Economie”; discipline cu profil economic altele decât disciplina ”Economie”; ”Matematică”; “Geografie”; “Informatică”; discipline socio – umaniste: Istorie, Logică, Filosofie, Sociologie, Psihologie);
3. Deținătorii premiului I la olimpiadele naționale aferente altor discipline.

În cazul în care te numeri printre participanţii la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare cu profil economic aferente disciplinelor incluse în calculul mediei de admitere (”Economie”; discipline cu profil economic altele decât disciplina ”Economie”; ”Matematică”; “Geografie”; “Informatică”; discipline socio – umaniste: Istorie, Logică, Filosofie, Sociologie, Psihologie), adaugă la dosarul de admitere și o dovadă în acest sens (copie simplă a diplomei obținute) pentru a beneficia de Bonusul Olimpiadă (1 punct) acordat la calculul Mediei generale de admitere (MA), fără a se depăși MA = 10.

PENTRU SUSȚINERE PROBĂ INTERVIU MOTIVAȚIONAL PRIN SKYPE

Dacă, din motive obiective și argumentate, nu poți participa la Interviurile motivaționale desfășurate la centrul teritorial FEAA, poți adăuga la dosarul de admitere Cerere interviu skype admitere FEAA (formular tipizat 4), formular tipizat descărcat de mai sus, căreia îi anexezi documente justificative (ai un model completat aici).

La FEAA, indiferent de numărul de opțiuni completate pe Fișa de înscriere, se elaborează un singur dosar de concurs!

Inserează documentele într-un dosar plic și îndreaptă-te către noi!

Pasul 2 – PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE

Înainte de a te îndrepta către Centrul Teritorial pentru a depune dosarul de concurs, trebuie să plătești taxa de înscriere la admitere FEAA (152,50 lei, din care 2,50 lei comision bancar) la orice sucursală a Băncii Transilvania sau a BCR din oraşul Reşiţa / Deva / Drobeta Turnu Severin / Râmnicu-Vâlcea / Targu Jiu urmând, după caz, pașii de mai jos

• Sucursala/agenţia Băncii Transilvania, urmând pașii de mai jos: În vederea fluidizării plății taxei de înscriere la admitere s-a semnat o convenție cu Banca Transilvania care permite plata taxelor de admitere la bancă.

Pentru a combina această facilitate cu mecanismul admiterii trebuie executați și respectați următorii pași:

a. Se poate plăti numai suma fixă de 152,50 lei (din care 2,50 comision bancar);
b. Descarcă de pe site-ul FEAA (în secțiunea dedicată admiterii) și completează Formularul de depunere banca Transilvania – taxă înscriere FEAA (formular tipizat 5) pe care îl duci la sucursală/agenția băncii;
c. Depune suma (de la pct. a) la sucursală/agenția băncii;
d. După achitarea sumei, scanează chitanța de depunere a taxei și trimite-o pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în aceeași zi.

• Sucursala BCR, urmând pașii de mai jos:
În sucursalele BCR există un aparat numit APT. La acest aparat se pot face plăți. Pentru aceasta, pe ecranul aparatului, se selectează în ordine opțiunile (după fiecare alegere sau apare o fereastră nouă sau se dă click pe Continuă după ce a fost selectată opțiunea):

1. Plăți
2. Fără autentificare
3. Diverse
4. Învățământ
5. Săgeată în jos – în partea dreaptă a ecranului
6. Selectați Universitatea de Vest din Timișoara – Taxe admitere
7. Selectați Taxe admitere UVT
8. Tastați numele și prenumele candidatului
9. Tastați CNP candidatului
10. Selectați taxa înscriere
11. Selectați facultatea
12. Introduceți suma (150,00 de lei pentru taxa de înscriere)
13. După achitarea sumei, scanează chitanța de depunere a taxei și trimite-o pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în aceeași zi.

CINE POATE OBŢINE SCUTIRE DE LA PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE?

Dacă te încadrezi în una dintre următoarele categorii de candidaţi, beneficiezi de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază completării Cererii de scutire a taxei de înscriere (formular tipizat 6), formular tipizat, disponibil pe site-ul facultății (în secțiunea dedicată admiterii), căreia îi sunt atașate documente doveditoare:
• ești orfan și ai vârsta de până la 26 ani - în acest caz vei prezenta certificatul de deces al părintelui/părinţilor;
• ești salariat sau ești fiul/fiica unui salariat al Universităţii de Vest din Timișoara - în acest caz vei prezenta adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinţi;
• ești fiul/fiica unui cadru didactic aflat în activitate - în acest caz vei prezenta adeverinţa din care să rezulte că unul dintre părinţi este cadru didactic în activitate. În cazul învăţământului preuniversitar, adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;
• dacă provii dintr-o Casă de Copii sau te afli în plasament familial - vei prezenta o adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului;
• ești fiul/fiica unui rănit sau decedat în Revoluție - vei prezenta o copie a certificatului doveditor.

Cererea de scutire (cu documentele doveditoare) va fi predată Comisie de Admitere din cadrul Centrului Teritorial şi va fi depusă la dosarul de înscriere.

Acum, îndreaptă-te către Centrul Teritorial!

Pasul 3 – DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de concurs pe care l-ai întocmit se va depune spre verificare la Comisia de Admitere din cadrul Centrului Teritorial.

După ce au finalizat verificarea dosarulului de înscriere, membrii Comisiei de Admitere din cadrul Centrului Teritorial îți vor înmâna o copie xerox a Fişei de înscriere care redă cu fidelitate opţiunile tale pentru specializările FEAA.

Pasul 4 – SUSȚINEREA INTERVIULUI MOTIVAȚIONAL

Dacă ești unul dintre candidații înscrişi la forma de învățământ la distanță (ID), NU vei susţine proba de interviu.

În aceeaşi zi în care te-ai înscris la Comisia de Admitere din cadrul Centrului Teritorial, vei susține proba de interviu motivaţional pe baza Scrisorii de motivare (formular tipizat 3) depusă la dosar.

Pentru această probă, pe lângă Scrisoarea de motivare depusă la dosar, vei avea asupra ta următoarele documente: cartea de identitate (CI) şi o copie xerox a scrisorii de motivare pe care o vei prezenta comisiei care va realiza interviul.

Interviul va fi evaluat prin calificativele ADMIS/RESPINS.

Zilnic, pe întreaga durată a perioadei de susținere a interviului motivațional, se vor publica pe site-ul facultății (în secțiunea dedicată) calificativele obținute de către candidați.

Pasul 5 – SUSȚINEREA INTERVIULUI PENTRU COMPETENȚE LINGVISTICE

Important!!! Doar dacă ești candidat la programele de studii în limbi străine!

Dacă ești unul dintre candidații care au optat pentru programele de licență în limbă străină (engleză, franceză sau/și germană), vei susține un interviu de verificare a competențelor lingvistice evaluat cu calificativele ADMIS/RESPINS.

Formularul completat va fi evaluat de către comisia FEAA de la Timișoara iar după finalizarea perioadei alocate interviului pentru competențele lingvistice la sediul FEAA (20 iulie), se vor publica pe site-ul facultății (în secțiunea dedicată) calificativele obținute de către candidați.

Cine NU susține interviul?
1 - Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, franceză sau germană sau care au absolvit licee în care limba de predare a fost engleză, franceză sau germană.
2 - Candidaţii care deţin următoarele diplome/certificate recunoscute internaţional (depuse în copii doveditoare la dosarul de concurs la admitere):

 • CAE – Cambridge Certificate in Advanced English
 • IELTS – International English Language Testing System
 • TOEFL– Test of English as a Foreign Language
 • DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
 • Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
 • Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
 • Test DaF
 • telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
 • ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
Pasul 6 – EVALUAREA DOSARELOR DE CONCURS ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR PARȚIALE

Dacă ai fost declarat ADMIS la interviul motivaţional (pentru specilizările în limba română) şi la testul de competenţe lingvistice (pentru specializările în limba germană, engleză sau franceză), media generală la concursul de admitere se va calcula conform metodologiei de admitere 2019 afișată pe site-ul FEAA.

Evaluarea dosarelor depuse la Centrele Teritoriale are loc la sediul FEAA din Timișoara, Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16.

După evaluarea dosarelor de concurs ale tuturor candidaților, Comisia de Admitere din cadrul FEAA va face public pe site-ul FEAA (în secțiunea dedicată) clasamentul intermediar cu rezultatele parțiale la concursul de admitere.

Pasul 7 – CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT LA ADMITERE

După afişarea rezultatelor finale, după contestații (22 iulie, ora 18.00), în perioada 22 – 27 iulie 2019 trebuie să îți confirmi locul prin plata taxei de înmatriculare (150 lei, respectiv 152,50 lei din care 2,50 lei comision bancar).

Ai următoarele opțiuni pentru a efectua plata:

 • Casieria de la sediul FEAA în numerar la (clădirea Facultății de Chimie, Biologie, Geografie din fața FEAA, parter);
 • Sucursala/agenţia Băncii Transilvania, urmând pașii de mai jos: În vederea fluidizării plății taxelor de admitere s-a semnat o convenție cu Banca Transilvania care permite plata taxelor de admitere la bancă. Pentru a combina această facilitate cu mecanismul admiterii trebuie executați și respectați următorii pași:
 1. Se poate plăti numai suma fixă de 152,50 lei (din care 2,50 lei comision bancar);
 2. Descarcă de pe site-ul FEAA (în secțiunea dedicată admiterii) și completează Formularul de depunere banca Transilvania – taxă înmatriculare FEAA (formular tipizat 7) pe care îl duci la sucursală/agenția băncii;
 3. Depune suma (de la pct. a) la sucursală/agenția băncii;
 4. După achitarea sumei, scanează chitanța de depunere a taxei și trimite-o pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în aceeași zi.
 • Sucursala BCR, urmând pașii de mai jos: În sucursalele BCR există un aparat numit APT. La acest aparat se pot face plăți. Pentru aceasta, pe ecranul aparatului, se selectează în ordine opțiunile (după fiecare alegere sau apare o fereastră nouă sau se dă click pe Continuă după ce a fost selectată opțiunea):
 1. Plăți
 2. Fără autentificare
 3. Diverse
 4. Învățământ
 5. Săgeată în jos – în partea dreaptă a ecranului
 6. Selectați Universitatea de Vest din Timișoara – Taxe admitere
 7. Selectați Taxe admitere UVT
 8. Tastați numele și prenumele candidatului
 9. Tastați CNP candidatului
 10. Selectați taxa înmatriculare
 11. Selectați facultatea
 12. Introduceți suma (150,00 de lei pentru taxa de înmatriculare)
 13. După achitarea sumei, scanează chitanța de depunere a taxei și trimite-o pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în aceeași zi.

Neplata în termen a taxei de înmatriculare aduce după sine pierderea dreptului de înmatriculare la FEAA!

Ulterior plății taxei, la sediul FEAA va trebui să îți definești opţiunea de înmatriculare, în scris, prin completarea și semnarea Contractului de studii cu Universitatea de Vest din Timișoara, formular tipizat disponibil la parterul facultății și care va fi anexat la dosarul tău personal, de student.

Contractul de studii se completează în 2 (două) exemplare, se semnează și se depune 1 exemplar la secretariatul facultății (cel de-al doilea exemplar rămâne la tine).

Dacă ai fost declarat admis pe locuri bugetate la două programe de licență, trebuie să îți declari opțiunea de a ocupa locul bugetat pentru unul din cele două programe, fiind necesară depunerea diplomei de bacalaureat în original.

Până în 31 iulie 2019 candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă conform clasamentului final după înmatriculare, publicat în 28 iulie 2019, au obligaţia de a achita 30% din taxa de studiu aferentă anului 1. În caz de neachitare, statutul de student se pierde.

Dacă în urma retragerii unor candidați, ai urcat pe un loc bugetat, ți se restituie taxa de școlarizare achitată la înmatriculare.

OBSERVAȚIE!

Dacă ești înmatriculat concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, beneficiezi de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care ești înmatriculat cu taxă.

Aceeaşi reducere se aplică şi în cazul în care ești în situația în care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii la Universitatea de Vest din Timișoara finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, te înscri la un alt program de studii ofertat de universitate.

Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu!

Pasul 8 – RESTITUIREA ACTELOR CANDIDAŢILOR RESPINŞI SAU A CELOR CARE SE RETRAG

Când? După 22 iulie 2019 
Unde? La sediul FEAA (Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara), Secretariat
La ce oră? În intervalul orar 9.00 – 14.00

După afişarea rezultatelor preliminare (21iulie), respectiv a celor după contestații (22 iulie), actele candidaţilor respinşi sau a celor care se retrag se restituie acestora pe baza cărţii de identitate şi a Confirmării de înscriere, fără perceperea vreunei taxe.

Actele vor fi restituite de către Secretariatul Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor (Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara) pe durata programului de lucru cu publicul (09.00 – 14.00).

Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată, cu prezentarea obligatorie a actului de identitate al împuternicitului şi a confirmării de înscriere a candidatului.

Vrei să devii profesor? Învață cum să-i înveți pe alții să învețe! Înscrie-te la DPPD!
Mai multe detalii aici:
Copyright © 2016-2020 Start FEAA. Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA | Webmaster: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.